ติดต่อ

มหาจุฬาบรรณาคาร วังน้อย

อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13170

โทรศัพท์ : 035 248 0000 ต่อ 8120-2